Pagina principală |  Articole |  Știri |  Resurse |  Condiții |  Servicii angajatori |  Contact Duminică, 3 martie 2024
 Imobiliare  | Auto  | Turism  | Prieteni  | Bancuri  | Știri  | Culinare  | Coduri poștale  | Financiare  | Meteo  | Calendar  | Contabilitate 

Articole

Contractul individual de muncă cu timp parțial și munca la domiciliu

Autor: Av. Aura Bancila

         Ca orice contract, și contractul individual de muncă cu timp parțial reglementează voința părților. În cazul unui astfel de contract, angajatorul poate încadra salariați cu program redus de lucru, dar nu mai putin de două ore pe zi și mai puțin de zece ore pe săptămână.
          Acest contract trebuie să îndeplinească condițiile generale aplicabile oricărui contract și anume să conțină:
          - identitatea părților;
          - locul de muncă;
          - sediul angajatorului;
          - funcția/ocupația ce va fi ocupată și atribuțiile postului;
          - data de la care contractul începe a-și produce efectele;
          - durata concediului de odihnă la care salaria-tul are dreptul;
          - salariul de bază;
          - riscurile specifice postului;
          - condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
          - drepturile și obligațiile atât ale anga-jatorului cât și ale salariatului;
          - modalitățile în care poate interveni modi-ficarea contractului;
          Contractul individual de muncă cu timp parțial mai trebuie să cuprindă și următoarele elemente:
         - durata muncii și repartizarea programului de lucru;
         - condițiile în care se poate modifica programul de lucru;
         - interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră.
          În lipsa acestor mențiuni, contractul se consideră încheiat pentru normă întreagă.
          Încheierea unui contract de muncă cu timp parțial se face numai în formă scrisă și reprezintă și câteva avantaje:
          - se poate îmbina activitatea salarială cu studiile sau formarea profesională;
          - posibilitatea angajării persoanelor aflate la pensie;
          - drepturile salariale se acordă propor-țional cu timpul efectiv lucrat;
          - durata concediului de odihnă anual se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic;
          - dacă salariatul dorește a se transfera pe un loc de muncă cu normă întreagă, angajatorul are obligația de a lua în considerare o astfel de cerere și de a informa salariații în legătură cu apariția unor astfel de posturi;
          - salariatul poate avea acces lalocuri de muncă cu fracțiune de normă la toate nivelurile, în măsura în care acestea sunt disponibile;
          - un salariat poate încheia un număr nelimitat de astfel de contracte. Există cazuri în care un salariat a semnat un număr de zece contracte cu timp parțial, întrucât ocupația și locul de muncă îi permite a se prezenta la muncă o dată pe săptămână.
          Constituția garantează dreptul la muncă, neputând îngrădi persoanei alegerea locului de muncă, a profesiei sau activității pe care să o presteze. Astfel în relațiile de muncă funcționează principiul egalității de tratament, a nediscriminării pe bază de sex, religie, vârstă, rasă, orientare sexuală, religie, etnie sau handicap.
          Munca la domiciliu este o modalitate specifică de executare a contractului de muncă, determinată de faptul că locul prestării muncii nu este la sediul, punctul de lucru al angajatorului, ci la domiciliul salariatului. Astfel există posibilitatea încadrării în muncă și a persoanelor cu handicap, persoane care nu s-ar putea deplasa în vederea prestării unei muncii la sediul unui angajator.
          Condițiile încheierii unui contract individual de muncă la domiciliu sunt aceleași ca la contractul individual de muncă cu timp parțial, cu următoarele prevederi suplimentare:
         - că salariatul lucrează la domiciliu;
         - programul în cadrul căruia angajatorul este în drept a controla activitatea salariatului său și modalitatea concretă în care se face aceasta;
         - obligația angajatorului de a asigura transpor-tul materiilor prime și al produselor finite la și de la domiciliul angajatorului.
          Exista obligativitatea încheierii acestui contract în formă scrisă. Caracteristic contractului de muncă la domiciliu este faptul că salariații își stabilesc singuri programul de lucru.
          Cele două tipuri de contracte sunt guvernate de dispozițiile cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile angajatorilor sau salariaților, sau dispozițiilor legislației în vigoare.Sursa:


Data postării: 29.08.2005
Vizualizări: 23.885

Înapoi la articolePublicitate pe acest site
Copyright ©2002-2024 Pandora Impex SRL.